HOẠT ĐỘNG KHÁCH HÀNG

EFY Việt Nam cung cấp cung cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

Ngày 13/9/2019 EFY Việt Nam ký hợp đồng với Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Trị cung cấp phần mềm Xây dựng Cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị .

Khách hàng tiêu biểu